Conference programme


  • Conference programme PDF

  • Conference Handbook PDF


  • Haikou, Hainan, P.R. of China. 2019. Hainan University.